وضعيت دوره : به زودی
آموزش برنامه نویسی از صفر

منتور دوره : امیرحسین نوظهور

مدت زمان دوره : 36 ساعت

تاريخ شروع دوره : دی ماه 02

نحوه برگزاري دوره : حضوری ، یکشنبه سه شنبه پنجشنبه

پيش نيازها : این دوره ، پیش نیاز دوره های بوت کمپی است

وضعيت دوره : به زودی
دوره برنامه نویسی PHP (back-end)

منتور دوره : مهندس محمود کاظمی

مدت زمان دوره : شش ماه

تاريخ شروع دوره : بهمن ماه 02

نحوه برگزاري دوره : حضوری ، دوشنبه و پنجشنبه

پيش نيازها : گواهی تکمیل دوره برنامه نویسی ازصفر ویا انجام تسک ورودی

وضعيت دوره : تکمیل ظرفیت
بوت کمپ برنامه نویسی جاوا (SE&EE)

منتور دوره : سیدسجاد حسینی

مدت زمان دوره : شش ماه

تاريخ شروع دوره : تیر ماه 02

نحوه برگزاري دوره : حضوری ، دوشنبه وپنجشنبه

پيش نيازها : آشنایی با برنامه نویسی

وضعيت دوره : تکمیل ظرفیت
دوره برنامه نویسی python (back-end)

منتور دوره : امیرحسین ثابت

مدت زمان دوره : شش ماه

تاريخ شروع دوره : شهریورماه

نحوه برگزاري دوره : حضوری ، دوشنبه و پنجشنبه

پيش نيازها : گواهی تکمیل دوره برنامه نویسی ازصفر و انجام تسک ورودی

وضعيت دوره : به زودی
دوره طراحی رابط و تجربه کاربری( UI / UX )

منتور دوره : محمد صادقی کیا

مدت زمان دوره : شش ماه

تاريخ شروع دوره : بهمن ماه

نحوه برگزاري دوره : حضوری ، یکشنبه ها و سه شنبه ها

پيش نيازها : این دوره به هیچ دانش قبلی احتیاج ندارد

وضعيت دوره : تکمیل ظرفیت
دوره برنامه نویسی React

منتور دوره : علی اصغر آقچه لو

مدت زمان دوره : شش ماه

تاريخ شروع دوره : بهمن ماه 02

نحوه برگزاري دوره : حضوری ، دو روز در هفته

پيش نيازها : گواهی تکمیل دوره برنامه نویسی ازصفر و انجام تسک ورودی