وضعيت دوره : به زودی
دوره برنامه نویسی React / React Native

منتور دوره : علی اصغر آقچلو

مدت زمان دوره : شش ماه

تاريخ شروع دوره : آذر ماه

نحوه برگزاري دوره : حضوری ، دو روز در هفته

پيش نيازها : تماشای فیلم های مبانی برنامه نویسی

وضعيت دوره : به زودی
دوره برنامه نویسی python (back-end)

منتور دوره : امیرحسین آل احمد

مدت زمان دوره : شش ماه

تاريخ شروع دوره : آذر ماه

نحوه برگزاري دوره : حضوری ، دو روز در هفته

پيش نيازها : تماشای فیلم های مبانی برنامه نویسی

وضعيت دوره : به زودی
دوره گرافیک (UI / UX)

منتور دوره : محمد صادقی کیا

مدت زمان دوره : شش ماه

تاريخ شروع دوره : آذر ماه

نحوه برگزاري دوره : حضوری ، یکشنبه ها و سه شنبه ها

پيش نيازها : این دوره به هیچ دانش قبلی احتیاج ندارد

وضعيت دوره : تکمیل ظرفیت
دوره برنامه نویسی React/ReactNative

منتور دوره : محمدجواد سلگی

مدت زمان دوره : شش ماه

تاريخ شروع دوره : مرداد ماه

نحوه برگزاري دوره : حضوری، دوشنبه ها و چهارشنبه ها

پيش نيازها : تماشای فیلم های مبانی برنامه نویسی و دریافت گواهی مقدماتی

وضعيت دوره : تکمیل ظرفیت
دوره برنامه نویسی NET.

منتور دوره : علیرضا مومنی

مدت زمان دوره : شش ماه

تاريخ شروع دوره : مرداد ماه

نحوه برگزاري دوره : حضوری ، شنبه ها و پنجشنبه ها

پيش نيازها : تماشای فیلم های مبانی برنامه نویسی و دریافت گواهی مقدماتی

وضعيت دوره : تکمیل ظرفیت
دوره برنامه نویسی vue.js

منتور دوره : سید پدرام میرشاه ولایتی

مدت زمان دوره : شش ماه

تاريخ شروع دوره : هفته دوم خردادماه

نحوه برگزاري دوره : حضوری، شنبه ها و چهارشنبه ها

پيش نيازها : تماشای فیلم های مبانی برنامه نویسی و دریافت گواهی مقدماتی

وضعيت دوره : تکمیل ظرفیت
دوره برنامه نویسی PHP

منتور دوره : آرش رحیمی

مدت زمان دوره : شش ماه

تاريخ شروع دوره : هفته دوم خردادماه

نحوه برگزاري دوره : نیمه حضوری ، نیمه آنلاین

پيش نيازها : تماشای فیلم های مبانی برنامه نویسی و دریافت گواهی مقدماتی