وضعيت دوره : به زودی
آموزش برنامه نویسی از صفر

منتور دوره : سیدپدرام میرشاه ولایتی

مدت زمان دوره : یک ماه

تاريخ شروع دوره : شهریور ماه

نحوه برگزاري دوره : حضوری ، سه روز در هفته

پيش نيازها : این دوره ، پیش نیاز دوره های بوت کمپی است

وضعيت دوره : به زودی
دوره برنامه نویسی React / React Native

منتور دوره : علی اصغر آقچه لو

مدت زمان دوره : شش ماه

تاريخ شروع دوره : مرداد ماه

نحوه برگزاري دوره : حضوری ، شنبه ها و چهارشنبه ها

پيش نيازها : گواهی تکمیل دوره برنامه نویسی ازصفر و یا انجام تسک ورودی

وضعيت دوره : تکمیل ظرفیت
دوره برنامه نویسی python

منتور دوره : سلمان خسروی پور

مدت زمان دوره : شش ماه

تاريخ شروع دوره : اسفند ماه

نحوه برگزاري دوره : حضوری ، دو روز در هفته

پيش نيازها : گواهی تکمیل دوره برنامه نویسی ازصفر و یا انجام تسک ورودی

وضعيت دوره : به زودی
دوره گرافیک ( UI / UX )

منتور دوره : محمد صادقی کیا

مدت زمان دوره : شش ماه

تاريخ شروع دوره : مرداد ماه

نحوه برگزاري دوره : حضوری ، یکشنبه ها و سه شنبه ها

پيش نيازها : این دوره به هیچ دانش قبلی احتیاج ندارد

وضعيت دوره : تکمیل ظرفیت
دوره برنامه نویسی React / React Native

منتور دوره : علی اصغر آقچه لو

مدت زمان دوره : شش ماه

تاريخ شروع دوره : اسفند ماه

نحوه برگزاري دوره : حضوری ، دو روز در هفته

پيش نيازها : گواهی تکمیل دوره برنامه نویسی ازصفر و یا انجام تسک ورودی

وضعيت دوره : تکمیل ظرفیت
دوره گرافیک (UI / UX)

منتور دوره : محمد صادقی کیا

مدت زمان دوره : شش ماه

تاريخ شروع دوره : خرداد ماه

نحوه برگزاري دوره : حضوری ، یکشنبه ها و سه شنبه ها

پيش نيازها : این دوره به هیچ دانش قبلی احتیاج ندارد